ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📣 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีคุณภาพ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน 📚วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🌷 เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต (Journal of Community Development and Life Quality) 📝โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงาน ที่มีสาระครอบคลุมวิทยาการด้าน “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เกษตรและอาหาร วิสาหกิจชุมชน สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา การจัดการระบบชุมชน 🌿โดยให้ความสำคัญในด้านการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาชุมชนและเพิ่มคุณภาพชีวิต

➡️ซึ่งมีมีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม)

💁🏻‍♀️และไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

🎗️ปัจจุบันวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ได้รับการรับรองคุณภาพวารสารจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

📇 กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีคุณภาพ ที่สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ผ่านระบบ Submission Online ได้ทาง https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ

☎️ สอบถามเพิ่มเติม : 087-6560160

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *