ประกาศ!! เลื่อนวันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัย” Socio – Economic Impact Evaluation of Research Projects