ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การประเมินผลกระทบจากการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัย”

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การประเมินผลกระทบจากการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัย”
Socio – Economic Impact Evaluation of Research Projects
จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุม 2 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ลงทะเบียน