ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม”

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม”
จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563
ณ โรงแรม Green Nimman CMU Residence (UNISERV CMU) จังหวัดเชียงใหม่
++++รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น++++

รายละเอียด ลงทะเบียน