ภาพบรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG Model”

🌷 ภาพบรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 📚ในหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG Model” 🔸เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 🎗บรรยายโดย.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา อาจารย์ประจำคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🖋 จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และภาคเอกชน/สถานประกอบการ พัฒนาต่อยอด และร่วมสร้างงานวิจัยไปพร้อม ๆ กัน ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงแรม Green Nimman CMU Residence (UNISERV CMU) จังหวัดเชียงใหม่