ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG MODEL”

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG MODEL”
โดยท่านวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา
อาจารย์ประจำคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงแรม Green Nimman CMU Residence (UNISERV CMU) จังหวัดเชียงใหม่
ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนที่นี่
จำนวนจำกัดเพียง 30 คน เท่านั้น !!! (ครบ 30 คน ขออนุญาตปิดระบบทันที)
จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)