ภาพบรรยากาศจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถอดประสบการณ์และเทคนิคการขอทุนเชิงพื้นที่จากแหล่งทุนภายนอก”

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถอดประสบการณ์และเทคนิคการขอทุนเชิงพื้นที่จากแหล่งทุนภายนอก” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจได้ทราบถึงหลักการเขียนข้อเสนอโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแหล่งทุน บรรยายโดยท่านวิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงแรม Green Nimman CMU Residence (UNISERV CMU) จังหวัดเชียงใหม่