ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดประสบการณ์และเทคนิคการขอทุนเชิงพื้นที่จากแหล่งทุนภายนอก”

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดประสบการณ์และเทคนิคการขอทุนเชิงพื้นที่จากแหล่งทุนภายนอก”
โดยท่านวิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ UNISERV CMU จังหวัดเชียงใหม่
ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนที่นี่
ตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 !!
จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)