ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมสังคมอย่างไร จึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมและพัฒนานักวิจัย
หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมสังคมอย่างไร จึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ” ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงแรม Green Nimman CMU Residence (UNISERV CMU) จังหวัดเชียงใหม่