ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมสังคมอย่างไรจึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ”

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมสังคมอย่างไรจึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ”
จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงแรม Green Nimman CMU Residence (UNISERV CMU) จังหวัดเชียงใหม่

ลงทะเบียนคลิกที่นี่