ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมสังคมอย่างไรจึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ”

ประกาศรับสมัคร แบบฟอร์มใบสมัคร