ขอขยายกำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ครั้งที่ 2 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
ขอขยายกำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ครั้งที่ 2 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ http://ranc.research.swu.ac.th/