ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจทั่วไป
เข้าฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้า : จากอาจารย์ สู่เมธีวิจัยอาวุโส “

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจทั่วไป
เข้าฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้า : จากอาจารย์ สู่เมธีวิจัยอาวุโส “
โดย : ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
“เมธีวิจัยอาวุโสสาขาภาษาอังกฤษ” ประจำปีพุทธศักราช 2558
นักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00- 12.00 น.
ดูรายละเอียดและ สมัครได้ที่ https://forms.gle/86RYdGLjyNbbSPSM7
ปิดรับสมัครภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน
ติดต่อสอบถามได้ที่ thaiwest.su@gmail.com
จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง