ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เนื่องในพิธีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เนื่องในพิธีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ หอประขุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่