เวทีนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น โครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับกำรพัฒนา เชิงพื้นที่ของเครือข่าย (Preliminary Research) ภายใต้กรอบ Health and Wellness Tourism

เวทีนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น โครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับกำรพัฒนา เชิงพื้นที่ของเครือข่าย (Preliminary Research) ภายใต้กรอบ Health and Wellness Tourism