กำหนดการเวทีนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น โครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับกำรพัฒนา เชิงพื้นที่ของเครือข่าย (Preliminary Research) ภายใต้กรอบ Health and Wellness Tourism