การจัดปิดเวทีโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

การจัดปิดเวทีโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563