ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายใต้”โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563″
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม