ประกาศเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเบื้องต้น (รอบที่ 2)

ประกาศเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเบื้องต้น (รอบที่ 2)
ภายใต้ “โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563”
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม