ประกาศเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายใต้”โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563″

ประกาศเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายใต้”โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563″
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม