ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM2.5

ประกาศเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM2.5