ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ นำเสนอผลงานวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (ILI2020)
จึงขอเชิญนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมเผยแพร่งานวิจัย
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์

www.ili.rmutt.ac.th