ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นลดความเลื่อมล้ำ อย่างยั่งยืน” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC2019) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่