ประชุมคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2562 และการประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 4/2562

ประชุมคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2562
และการประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 4/2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่