ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี 2562
THE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON BHUDDHISM, ARTS & CULTURE (ICBAC, MCU.)
เรื่อง “พระพุทธศาสนา: รากฐานการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม”
“Buddhism : The Root of Multi Socio – Cultural Society Development”
วันอังคาร ที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่