การประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 3/2562

การประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 3/2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมอารยะล้านนา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่