การประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

การประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
1/2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
และการประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
2/2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมอารยะล้านนา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่