ประกาศ”ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการต่างๆ เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC2019) ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบอกค่าใช้จ่ายได้”

“ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการต่างๆ เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC2019)ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบอกค่าใช้จ่ายได้”