ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอแผนวิจัยการเข้าสู่ผู้สูงอายุในยุค 4.0 อย่างมีคุณภาพ เพื่อคุณค่าทางบริบทสังคมไทย”

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเขียนข้อเสนอแผนวิจัยการเข้าสู่ผู้สูงอายุในยุค 4.0 อย่างมีคุณภาพ เพื่อคุณค่าทางบริบทสังคมไทย”
โดยมีศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรม
ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอิมพีเรียลฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่