ประชุมคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ครั้งที่1/2562

ประชุมคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ครั้งที่1/2562
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่