การประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายระดับ C) ครั้งที่ 1/2562

การประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายระดับ C) ครั้งที่ 1/2562
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ (18B) ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา