การพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้ “โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562”

การพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายใต้ “โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562”