ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “จาก CE สู่ CEA (Creative Economy Agency) เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0” โดยคุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช