สถาบันในเครือข่าย มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ เอกชนในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดลำพูน, จังหวัดลำปาง, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่าย ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นสมาชิกเครือข่ายทั้งสิ้น 27 สถาบัน ได้แก่

ลำดับสถาบัน
1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
7มหาวิทยาลัยพายัพ
8มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
9มหาวิทยาลัยเนชั่น
10มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ(เชียงใหม่)
12มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
13มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง
14มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน
15มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
16มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
17วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
18วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
19วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
20วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง
21วิทยาลัยเชียงราย
22มหาวิทยาลัยพะเยา
23วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
24วิทยาลัยชุมชนแพร่
25วิทยาลัยชุมชนน่าน
26มหาวิทยาลัย​การกีฬา​แห่งชาติ​ วิทยาเขตเชียงใหม่
27วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง