โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

ลำดับชื่องานวิจัยประเภทหัวหน้าโครงการสถาณะ
1นวัตกรรมการผลิตวัตถุดิบดัดแปลงข้าวโพดมอลต์ยีตส์ Malt-Sactic เพื่อเป็นแหล่งพลังงานโปรตีนสูงร่วมกับการพัฒนาอาหารหยาบจากวัสดุเศษเหลือจากข้าวโพดในรูปของ Corn-Sactic : บูรณาการศาสตร์การวิจัยเชิงผลผลิตร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก แพะและโคเนื้อจังหวัดน่านชุดโครงการรศ.ดร.เกชา คูหากำลังดำเนินโครงการ
2การพัฒนากลไกการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานชุดโครงการอ.ดร.สุบัน พรเวียงกำลังดำเนินโครงการ
3ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบและกลไกการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของชุมชน: กรณีการจัดการผลผลิตจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันโรงเรียนชุดโครงการผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์กำลังดำเนินโครงการ
4การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคหัวใจและหลอดเลือดชุดโครงการอ. รัญชนา หน่อคำกำลังดำเนินโครงการ
5การพัฒนานวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายแบบบีบมือเกร็งค้างสำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ที่มีโรคความดันโลหิตสูงโครงการเดี่ยวอ. พรรณี ไชยวงค์กำลังดำเนินโครงการ
6นวัตกรรมการเสริมแคลเซียมจากเศษเหลือกระดูกปลานิลในคุกกี้สิงคโปร์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าโอทอปของวิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือโครงการเดี่ยวดร.สุวลี ฟองอินทร์กำลังดำเนินโครงการ
7โรงงานผลิตพืชขนาดเล็กสำหรับเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ออกขวดเพื่อส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์กล้วยไม้ของชุมชนบ้านปงไคร้โครงการเดี่ยวผศ. ดร. สุลักษณา มงคลกำลังดำเนินโครงการ
8การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุในภาวะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โครงการเดี่ยวอ. อนัญญา เหล่ารินทองกำลังดำเนินโครงการ
9การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการอาหารปลอดภัย ในพื้นที่บ้านหลู้ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายโครงการเดี่ยวอ. ดร. วิวัฒน์ แก้วดวงเล็กกำลังดำเนินโครงการ
10การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่โครงการเดี่ยวผศ. ดร. ปรารถนา โกวิทยางกูรกำลังดำเนินโครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

ลำดับชื่องานวิจัยหัวหน้าโครงการสถาณะ
1โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีสารสกัดจากเห็ดหูหนูขาวสำหรับผิวอักเสบอ. ดร. ภญ.อรชุมา นาคสุริยะกำลังดำเนินโครงการ
2โครงการการเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยในรูปของเยลลี่เพื่อสุขภาพดร. จุไรรัตน์ โขงรัมย์กำลังดำเนินโครงการ
3โครงการการพัฒนาอาหารหมักฟังชันจากผักหลากสีที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ผศ. นิอร โฉมศรีกำลังดำเนินโครงการ