โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

ลำดับชื่องานวิจัยหัวหน้าโครงการสถาณะ
1การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในเส้นทางลุ่มน้ำอิง (พะเยา และเชียงราย) ระยะที่ 1ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์ปิดโครงการ
2การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างผู้ประกอบการของธุรกิจการจัดการบริการสุขภาพเร่งด่วนแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษที่บ้านในตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.ปรารถนา ลังการ์พินธุ์ปิดโครงการ
3การพัฒนาเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่แหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงดร.วราภรณ์ ดวงแสงปิดโครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

ลำดับชื่องานวิจัยหัวหน้าโครงการสถาณะ
1โครงการการพัฒนาผงโรยข้าวปลาส้มฟังก์ชั่นผสมพรีไบโอติกและโพรไบโอติกเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่นดร.สุนิตา แจ่มยวงปิดโครงการ
2โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ลดน้ำตาลเสริมแคลเซียมผศ.ปาริชาติ ศงสนันทน์ปิดโครงการ