โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

ลำดับชื่องานวิจัยหัวหน้าโครงการสถาณะ
1การพัฒนาศักยภาพด้านการดัดแปลงล้อเข็นแบบมือเข็นเป็นล้อเข็นไฟฟ้าในชุมชนเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์ปิดโครงการ
2การพัฒนาและยกระดับอาชีพเสริมเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนสู่มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟูปิดโครงการ
3การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย จังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.กรัณย์ ปัญโญปิดโครงการ
4การพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ปิดโครงการ
5การพัฒนาศักยภาพทางสุขภาพของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมดร.ภญ.ปรีชญา ตาใจปิดโครงการ
6ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรงพยาบาลเกาะคาจังหวัดลำปางดร.นพพล ชูศรีปิดโครงการ
7การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการขยะของชุมชนแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดเชียงรายดร.เสถียร ฉันทะปิดโครงการ
8การพัฒนาแบบพิมพ์กระเบื้องหลังคาโบราณด้วยซีเมนต์ บ้านร่องก๊อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายดร.หริพล ธรรมนารักษ์ปิดโครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

ลำดับชื่องานวิจัยหัวหน้าโครงการสถาณะ
1โครงการตำรับซินไบโอติกที่มีผลต่อจุลินทรีย์เสริมสุขภาพในทางเดินอาหารและตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียด
ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
ปิดโครงการ
2โครงการแอปพลิเคชั่นสูงวัยสุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทยดร.ฆนธรส ไชยสุตปิดโครงการ