โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

ลำดับชื่องานวิจัยหัวหน้าโครงการสถาณะ
1การสังเคราะห์งานวิจัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2559ผศ.ดร.ฤตินันท์ สมุทรทัยปิดโครงการ
2การสังเคราะห์งานวิจัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2559รศ.เอนก ชิตเกสรปิดโครงการ
3การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิสิทธิภาพการผลิตโคพื้นเมืองตามแนวทางเกษตรประณีตของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่านผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
ปิดโครงการ
4การปลูกพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านรศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติปิดโครงการ
5แม่ฮ่องสอนไทใหญ่ทาวน์ : จุดหมายแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดร.โยธิน บุญเฉลยปิดโครงการ
6แนวทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามรอยวิถีน่านแบบบูรณาการสุชาดา เมฆพัฒน์ปิดโครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

ลำดับชื่องานวิจัยหัวหน้าโครงการสถาณะ
1โครงการตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยการหล่อขี้ผึ้งผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐปิดโครงการ
2โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และประเมินอายุการเก็บรักษากราโนล่าจากวัตถุดิบท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายผศ.ดร.นุกุล อินทกูลปิดโครงการ
3โครงการพัฒนาวิธีการสกัดสาระสำคัญจากถังเช่า เพื่อใช้ในการผลิตแชมพูลดการหลุดร่วงของเส้นผมดร.สุนิตา แจ่มยวงปิดโครงการ