โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

ลำดับชื่องานวิจัยหัวหน้าโครงการสถาณะ
1การอนุรักษ์และสืบสานการแสดงจ้าดไต “ลิเกไทใหญ่” คณะหมอกหอมเคอบ้านคาหาน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนนางสาวบุษกร สืบตระกูลปิดโครงการ
2“ขัวศิลปะ” กับการเปิดพื้นที่งานสร้างสรรค์ให้เยาวชนและชุมชนเมืองเชียงรายดร.ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ปิดโครงการ
3การสืบค้นองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์เพื่อจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่านครลำปางนายไพโรจน์ ไชยเมืองชื่นปิดโครงการ
4“เสวียน” เทคโนโลยีชุมชนเพื่อการจัดการขยะอินทรีย์นางพัทธยาพร อุ่นโรจน์ปิดโครงการ
5แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบ้านท่าดีหมี ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายนางสาวสุภัทรจิตต์ มะโนสดปิดโครงการ
6การส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ปิดโครงการ
7แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสนองต่อความต้องการของชุมชน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเหนือตอนบนนายชาลี ภักดีปิดโครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

ลำดับชื่องานวิจัยหัวหน้าโครงการสถาณะ
1การผลิตหัวเชื้อเห็ดถั่งเช่าอ.ดร. อมร โอวาทวรกิจปิดโครงการ