โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

ลำดับชื่องานวิจัยหัวหน้าโครงการสถาณะ
1การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายสุวิสา ทะยะธงปิดโครงการ
2การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบชาเมี่ยงบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่บุญญพัฒน์ นามวงค์พรหมปิดโครงการ
3การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรฮ่อมลดไข้ เพื่อกำรพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพในขุมชน พื้นที่สูง จังหวัดแพร่ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ปิดโครงการ
4การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของ สารถีรถม้าในจังหวัดลำปางปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์ปิดโครงการ
5การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูนสุประวิน ณ เชียงใหม่ปิดโครงการ
6รูปแบบศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังอรัญญา นามวงศ์ปิดโครงการ
7การสร้างเสริมสุขภาพภายใต้ความต้องการของผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายจุฑามาศ ชื่นชมปิดโครงการ
8คู่มือแนะนำเชิงท่องเที่ยว “ครัวข้าวเหนียว ของชาวอีสานในล้านนา” กรณีศึกษาบ้านปางมดแดง ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาอารยา รวมสำราญปิดโครงการ
9โมบายแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานข่าวสารชุมชน หมู่บ้านดงห้วยเย็น อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ปิดโครงการ
10การพัฒนาและการยกระดับการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่อนาวิน สุวรรณะปิดโครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

ลำดับชื่องานวิจัยหัวหน้าโครงการสถาณะ
1โครงการการตรวจสอบปัจจัยการผลิตและวิเคราะห์โลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิกอนผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐปิดโครงการ