โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

ลำดับชื่องานวิจัยหัวหน้าโครงการสถาณะ
1การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านช่างเชื่อม โดย บูรณาการการเรียนการสอน บริการวิชาการ และการวิจัย กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุลปิดโครงการ
2การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดบนพื้นฐานเอกลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยชมพูเกษม กุณาศรีปิดโครงการ
3การบริหารจัดการและการพัฒนากลุ่มผ้าทอยกดอกตำบลเวียงยองอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนมนชนก อุปะทะปิดโครงการ
4การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายเตาแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพรพัชรนันท์ วงค์พนัสสักปิดโครงการ
5การปรับตัวของเกษตรกรเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนิโรจน์ สินณรงค์ปิดโครงการ
6ศักยภาพทางด้านสมุนไพรของต้นมะขม (Pittosporoposis kerrii Craib) เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น : กรณีศึกษา ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายณัตฐิยา ชัยชนะปิดโครงการ
7การสร้างเครื่องดักควันไฟแบบสเปรย์ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของ ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาประจักร์ โกษาวังปิดโครงการ
8การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการตลาดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ตะเกียงน้ำมันแบบโบราณ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางขัตติยา ขัติยวราปิดโครงการ
9การพัฒนาเครื่องคั่วและนวดชาใบหม่อนสำหรับกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกิดแก้วสมุนไพรไทยณัฐพล วิชาญปิดโครงการ
10รูปแบบทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างเสริมสุขภาพใจของผู้สูงวัย กรณีศึกษา ชุมชนบ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางเจนจิรา เงินจันทร์ปิดโครงการ
11การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกี่เอวทอผ้าเคลื่อนที่ สําหรบชนเผ่าปกาเกอะญอบนพื้นที่สูงนินนาท อ่อนหวานปิดโครงการ
12การศึกษาและออกแบบบ้านพักอาศัยประหยัดงบประหยัดพลังงานและบ้านอัจฉริยะ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงรายมงคลกร ศรีวิชัยปิดโครงการ
13การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของกลุ่มหัตกรรมถักทอลายบนผ้าห่อคัมภีร์ธรรมใบลานชุมชน ชุมชนบ้านปงสนุกเหนือ จังหวัดลำปางจินตนา จันเรือนปิดโครงการ
14พัฒนาการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมัลลิกา มาตะกูลปิดโครงการ
15การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับชุมชนในเขตเมืองประวัติศาสตร์ เมืองเชียงใหม่ดร.อาชว์บารมี มณีตระกูลทองปิดโครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

ลำดับชื่องานวิจัยหัวหน้าโครงการสถาณะ
1โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องสกัดแยกใยกล้วยประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติพร้อมใช้วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ปิดโครงการ