นางสาวสาวิตรี กันจูยะ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางสาวณัฐริกา อุตสาใจ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และวารสารฯ