นางสาวสาวิตรี กันจูยะ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางสาวอริชาภัสร์ มหาธนธีรโรจน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และวารสารฯ