Contact Details

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Phone: โทร 053-942-476
Phone: โทร 087-656-0160

E-mail: uppernorth.unrn@gmail.com

Hours: Monday – Friday: 8:30 AM to 5:00 PM