รายชื่อคณะทำงานเครือข่ายระดับ C

คณะที่ปรึกษา


รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย, นวัตกรรม และยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม
สังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: sampan.s@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
ตำแหน่ง: ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกรรมการ/เลขานุการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สังกัด: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
E-mail: duangchand@gmail.com

อาจารย์ ดร. ฐิติ ฐิติจำเริญพร
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
E-mail: tidtich@gmail.com

อาจารย์ ดร. สุรพล ดำรงกิตติกุล
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
E-mail: spd1111@gmail.com

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ตำแหน่ง: ประธานคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: ja.sanchai@gmail.com, uppernorth.unrn@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล
ตำแหน่ง: รองประธานคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สังกัด: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: chompunut.lum@cmu.ac.th

คณะทำงาน


รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
ตำแหน่ง: ผู้อานวยการสานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
สังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: phangan_s@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ เอนก ชิตเกษร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
สังกัด: มหาวิทยาลัยพายัพ
E-mail: anakenchitkesorn@gmail.com

รองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.ทศพล บุญเกิน
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
สังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
E-mail: tossapon.boo@mfu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เมฆพัฒน์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
สังกัด: มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
E-mail: suchada_sm@outlook.com

อาจารย์ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
E-mail: nuinui2000@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
สังกัด: มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
E-mail: burin_ruj@nation.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
E-mail: santiwatp@hotmail.com

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
E-mail: rdi@crru.ac.th

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
E-mail: akarasit@gmail.com

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
E-mail: thitimakhun111@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร พัชรประกิติ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
E-mail: pnoppom@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนากร สร้อยสุวรรณ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอธิการบดี
สังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
E-mail: ovpcr.rmutl@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ สินทวีวรกุล
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองการศึกษา ลำปาง
สังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
E-mail: scharoon@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยาพร ไชยวงศ์
ตำแหน่ง: รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
E-mail: drccrmutl@gmail.com

อาจารย์ทิพวรรณ เทียมแสน
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
สังกัด: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
E-mail: tipawaner@gmail.com

อาจารย์ ดร. อัมภิชา นาไวย์
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
สังกัด: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
E-mail: ampicha@bcnc.ac.th

อาจารย์ ดร. กฤตพัทธ์ ฝึกฝน
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ
สังกัด: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
E-mail: krittapat.f@bcnpy.ac.th

อาจารย์ ดร. ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและวารสาร
สังกัด: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
E-mail: inchaithep@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ นิเทศศิลป์
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่
สังกัด: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
E-mail: woravit.n9@gmail.com

อาจารย์ ดร. อุเทน ลาพิงค์
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
E-mail: khunten2002@yahoo.com

อาจารย์ ดร. อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอธิการบดี
สังกัด: วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
E-mail: pont_an@hotmail.com

อาจารย์มนัส จันทร์พวง
ตำแหน่ง: ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนแพร่
สังกัด: วิทยาลัยชุมชนแพร่
E-mail: kookmanus@hotmail.co.th

อาจารย์ทรงศักดิ์ ปัญญา
สังกัด: วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
E-mail: yotin_b@yahoo.com

อาจารย์กิตติกรณ์ สมยศ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม
สังกัด: วิทยาลัยชุมชนน่าน
E-mail: senigma111@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์
ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด: วิทยาลัยเชียงราย
E-mail: weeraphan.siririth@crc.ac.th

อาจารย์ณภัค อุทัยมณีรัตน์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัด: มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
E-mail: uthaimaneerat@hotmail.com

ดร.พัฒธาวินท์ เสทธะยะ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
สังกัด: ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถานที่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: phatthawin.l@cmu.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานวิจัย
สังกัด: สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่