ข่าวประชาสัมพันธ์


 ภาพกิจกรรม

 ดูทั้งหมด


 ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์!! ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา หัวข้อ “สัญญาที่เกี่ยวข้อกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา” Date : 2021-08-04
ประชาสัมพันธ์!! ขอเชิญนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" Date : 2021-08-04
ประชาสัมพันธ์!! ขยายกำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ครั้งที่ 2 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 Date : 2021-05-17
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง "เส้นทางความก้าวหน้า : จากอาจารย์ สู่เมธีวิจัยอาวุโส " โดย : ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม Date : 2021-04-19
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วม การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 (RANC2021) Date : 2021-03-24

 ดูทั้งหมด

ยังไม่มีเนื้อหา

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอแผนวิจัยการเข้าสู่ผู้สูงอายุในยุค 4.0 อย่างมีคุณภาพ เพื่อคุณค่าทางบริบทสังคมไทย"
เอกสารประกอบการอบรมและพัฒนานักวิจัยหลักสูตร"การเขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ"
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร “การตลาดเชิงสร้างสรรค์ด้วยมิติการคิดจากมุมมองลูกค้า”
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนชุดโครงการแบบบูรณาการอย่างไร จึงจะโดนใจแหล่งทุน”
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร “การเขียนแผนธุรกิจเพื่อปรับตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุค Thailand 4.0”

 ดูทั้งหมด


ลิ้งค์เว็บไซต์ เครือข่ายการวิจัย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ