ข่าวประชาสัมพันธ์


 ภาพกิจกรรม

 ดูทั้งหมด


 ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม” Date : 2020-09-26
การยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 Date : 2020-08-19
วช. ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ Date : 2020-08-07
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563 Date : 2020-05-13
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) Date : 2020-05-11

 ดูทั้งหมด

ยังไม่มีเนื้อหา

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอแผนวิจัยการเข้าสู่ผู้สูงอายุในยุค 4.0 อย่างมีคุณภาพ เพื่อคุณค่าทางบริบทสังคมไทย"
เอกสารประกอบการอบรมและพัฒนานักวิจัยหลักสูตร"การเขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ"
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร “การตลาดเชิงสร้างสรรค์ด้วยมิติการคิดจากมุมมองลูกค้า”
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนชุดโครงการแบบบูรณาการอย่างไร จึงจะโดนใจแหล่งทุน”
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร “การเขียนแผนธุรกิจเพื่อปรับตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุค Thailand 4.0”

 ดูทั้งหมด


 รายงานสถานการณ์ โควิด-19