เลือกหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีข้าวและผลิตภัณฑ์หลักสูตรเทคโนโลยีลำไยและผลิตภัณฑ์
จัดทำโครงการโดย
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
(UNRN : Upper Northern Research Administration Network)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนนำร่อง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จังหวัดลำพูน
โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน
โดยการสนับสนุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)