ขณะนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมครบเต็มจำนวนแล้ว

ท่านที่อยู่ในสถานะรอการยืนยัน ไม่ต้องโอนเงินมัดจำเข้ามา

หากโอนเข้ามาหลังจากนี้ ทางเครือข่ายฯจะโอนเงินกลับโดยหักค่าธรรมเนียมการโอนด้วย

คุณสามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม (อย่างไม่เป็นทางการ)

ได้ที่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เเข้ารับการอบรม