สถาบันสมาชิก

หน้าหลัก >> สถาบันสมาชิก

  สถาบันในเครือข่าย
 

         มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ เอกชนในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดลำพูน, จังหวัดลำปาง, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่าย ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นสมาชิกเครือข่ายทั้งสิ้น 25 สถาบัน ได้แก่
 

ลำดับ สถาบัน เว็บไซต์
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.cmu.ac.th
2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ www.mju.ac.th
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ www.phrae.mju.ac.th
4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
5 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย www.cru.in.th
6 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ www.cmru.ac.th
7 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง www.lpru.ac.th
8 มหาวิทยาลัยพายัพ www.payap.ac.th
9 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ www.northcm.ac.th
10 มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th
11 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น www.feu.ac.th
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : เขตพื้นที่ภาคพายัพ(เชียงใหม่) www.rmutl.ac.th
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : เขตพื้นที่เชียงราย www.chiangraicampus.rmutl.ac.th
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : เขตพื้นที่ลำปาง www.lpc.rmutl.ac.th
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : เขตพื้นที่น่าน www.nan.rmutl.ac.th
16 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : วิทยาเขตเชียงใหม่ www.mcu.ac.th
17 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย : วิทยาเขตล้านนา www.lanna.mbu.ac.th
18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี : เชียงใหม่ www.bcnc.ac.th
19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี : นครลำปาง www.bcnlp.ac.th
20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี : พะเยา www.bcnpy.ac.th
21 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง www.lit.ac.th
22 วิทยาลัยเชียงราย www.crc.ac.th
23 มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.up.ac.th/
24 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน www.mcc.ac.th
25 วิทยาลัยชุมชนแพร่ www.phrcc.ac.th