การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"

หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม >> การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"

ท่าน ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา

ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"

วันที่ 29 พ.ค. 2560 ณ โรงแรม เมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น